Privacyverklaring

Judith Bolder, handelend onder de naam Judith Bolder Organiseert (hierna: JBO), gevestigd in Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Judith Bolder
Doelen 50
4813 GR Breda
0628801634
info@judithbolder.nl
www.judithbolder.nl

Persoonsgegevens die JBO verwerkt
JBO verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten van JBO en/of omdat je deze gegevens zelf aan JBO verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die JBO verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens (zakelijk)
  • Functie
  • Telefoonnummer (zakelijk)
  • E-mailadres (zakelijk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die JBO verwerkt
De website en/of dienst van JBO heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag JBO persoonsgegevens verwerkt
JBO verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Als JBO hier wettelijk verplicht toe is, zoals gegevens die JBO nodig heeft voor haar belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
JBO neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang JBO persoonsgegevens bewaart
JBO bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. JBO hanteert de volgende bewaartermijnen voor bovengenoemde persoonsgegevens:

  • Verkregen t.b.v. mijn dienstverlening: 7 jaar (reden: wettelijke bewaartermijn).
  • Verkregen via website JBO: eenmalig om contact op te nemen, daarna worden deze verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
JBO verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van JBO, sluit JBO een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. JBO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die JBO gebruikt
De website van JBO maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JBO en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij JBO een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waar JBO over beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@judithbolder.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt JBO je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. JBO reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

JBO wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe JBO persoonsgegevens beveiligt
JBO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@judithbolder.nl